26 maja 2021

TERAPIA PEDAGOGICZNA

      Terapia pedagogiczna to oddziaływanie za pomocą środków pedagogicznych (wychowawczych i dydaktycznych) na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji. Terapia stanowi swoistą interwencję wychowawczą, zmierzającą do spowodowania określonych zmian w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej oraz w strukturze wiedzy i umiejętności szkolnych dziecka.

Cele terapii pedagogicznej:

• stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych

• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

• eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Terapia pedagogiczna dla dzieci:

• mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią,

• nielubiących się uczyć,

• mających kłopoty z koncentracją uwagi,

• cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6