Poradnia oferuje:

 

diagnozę w kierunku dysleksji, dysortografii, dysgrafii

EEG, RSA Biofeedback

integrację sensoryczną

terapię pedagogiczną / zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

terapię logopedyczną

wczesną naukę czytania

konsultacje, diagnozę, terapię psychologiczną

REHACOM

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

integracja sensoryczna z terapią neurologopedyczną

 

Poradnia posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Formy pracy:

 

indywidualna

grupowa (2-3 osoby)

 

Zajęcia terapeutyczne:

 

terapia dzieci przedszkolnych z grupy ryzyka dysleksji

pedagogiczne wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

terapia dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania (dysleksja, dysgrafia)

terapia dzieci mających trudności z ortografią (dysortografia)

terapia dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki (dyskalkulia)

terapia osób po wypadkach (reedukacja)

terapia ręki

stymulowanie i wspomaganie pracy umysłowej osób niepełnosprawnych intelektualnie

 

 

* Zajęcia dla dzieci

posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Porady:

 

konsultacje dla rodziców

konsultacje psychologiczne

konsultacje psychodietetyczne

 

Diagnozowanie:

 

diagnoza pedagogiczna

diagnoza logopedyczna

ocena dojrzałości szkolnej

diagnoza integracji sensorycznej

diagnoza psychologiczna

E D Y T A      S Z C Z Y G I E Ł  6 0 7   8 1 1   2 9 6